MENTAL COACHING

voor vrouwen

Algemene Voorwaarden

Het is tijd voor jou - Algemene voorwaarden - versie 1 – 1 augustus 2019

1. Algemeen
 1. Het is tijd voor jou kan foto’s of video’s maken van een event voor online en offline Marketing doeleinden.
 2. Het is tijd voor jou verwacht van alle deelnemers respectvol om te gaan met elkaar en de locatie.
 3. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, gaan deelnemers ook akkoord met het huishoudelijk reglement van de desbetreffende locatie, welke nageleefd dient te worden. Overtreding van het huishoudelijk reglement kan verwijdering van de locatie en Het is tijd voor jou tot gevolg hebben, zonder enige recht op restitutie van (een gedeelte) van het factuurbedrag.
 4. Het gebruik van beeld- en of geluidsopnames is gedurende het event niet toegestaan, alleen met schriftelijke toestemming van Het is tijd voor jou.
 5. Het is tijd voor jou is op geen enkele manier aansprakelijk voor fouten op de website of de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt. 
 6. Het is niet toegestaan om foto- en filmmateriaal, teksten van de website of het logo van Het is tijd voor jou te kopieren.
 7. Na aanmelding zal Het is tijd voor jou communicatie versturen in verband met praktische informatie voor het event of coachtraject. Daarnaast zal er voor en na het event of coachtraject een enquete- of evaluatieformulier digitaal worden toegestuurd. De data die hieruit voortvloeit is vertrouwelijk en wordt niet verspreid aan derden. Deze data dienen ter voorbereiding van het event of coachtraject zowel voor de deelnemer als voor Het is tijd voor jou.
2. Reserveren en betalen
 1. Via de website vult u het reserveringsaanvraagformulier in en gaat u op het moment van verzenden akkoord met de algemene voorwaarden van Het is tijd voor jou en het te betalen bedrag. Na ontvangst van het reserveringsaanvraagformulier, zal Het is tijd voor jou op basis van beschikbaarheid aldanniet aan u de reservering per mail bevestigen en het betaalverzoek inclusief factuur direct meesturen per mail. U dient de bevestiging van boeking en de factuur direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele (beweerde) onjuistheden dient u binnen 10 dagen schriftelijk kenbaar te maken aan yes@hetistijdvoorjou.nl.
 2. Indien er geen beschikbaarheid is voor het gewenste event of coachtraject zal Het is tijd voor jou u binnen 10 dagen per mail op de hoogte stellen en komt de reservering automatisch kosteloos te vervallen. Het is tijd voor jou zal u vrijblijvend een alternatief aanbod sturen. Indien er wel beschikbaarheid is, zal Het is tijd voor jou u binnen 10 dagen een digitale bevestiging van boeking en factuur sturen, naar het door u opgegeven mailadres. Na verzending van de factuur, dient u het openstaande bedrag binnen 14 dagen over te maken op NL46 RABO 0306 2681 91 t.n.v. M.E. de Haan.
 3. De betaling van het factuurbedrag dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van het event of coachtraject plaats te vinden. Bij boekingen korter dan 30 dagen voor het event of coachtraject start geldt directe betaling. Bij niet tijdige betaling heeft Het is tijd voor jou het recht de reservering te laten vervallen. De betalingsverplichting voor de deelnemers is nog wel van kracht.
 4. Vermelde prijzen op de factuur zijn bindend. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt, nadat de factuur door Het is tijd voor jou verzonden is.
 5. De boeker en (mede)deelnemers dienen ouder te zijn dan 18 jaar.
 6. Het is tijd voor jou behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een reservering te weigeren.
 7. Indien de betaling of een gedeelte hiervan geschiedt door middel van een actiecode, dient u deze betaalmethode te selecteren op het reserveringsaanvraagformulier en de code in te geven.  
3. Wijzigen en annuleren
 1. Indien u na bevestiging van reservering extra deelnemers wilt bijboeken dan kunt u dit per mail aanvragen via yes@hetistijdvoorjou.nl. Op basis van beschikbaarheid zal aldanniet een nieuwe bevestiging van boeking en factuur digitaal naar u verstuurd worden. Na verzending van de factuur, dient u het openstaande bedrag binnen 14 dagen over te maken op NL46 RABO 0306 2681 91 t.n.v. M.E. de Haan.
 2. Indien u na bevestiging van uw event of coachtraject uw boeking geheel of gedeeltelijk wilt annuleren zijn de volgende bepalingen van toepassing:
  • Tot 4 weken voor aanvang van het event of coachtraject 25% per persoon;
  • Vanaf 4 weken voor aanvang van het event of coachtraject 50% per persoon;
  • Bij voortijdige beëindiging van het event of coachtraject 100% van het factuurbedrag.
 1. Indien de deelnemer niet in staat is om deel te nemen aan het event of coachtraject, mag er iemand anders in haar plaats deel nemen. De gegevens dienen uiterlijk 1 dag voor aanvang aan Het is tijd voor jou te zijn doorgegeven per mail of telefonisch.
 2. Het is tijd voor jou behoudt zich het recht voor om te allen tijde een event of coachtraject te annuleren indien er gegronde redenen voor zijn, zoals onvoldoende deelnemers, ziekte of overmacht. In geval van annulering zal er een alternatief geboden worden of het factuurbedrag zal binnen 10 dagen teruggestort worden op de rekening van de boeker. Deelnemers hebben geen recht op andere compensatie of schadevergoeding.
3. Aansprakelijkheid
 1. Deelname aan Het is tijd voor jou is op eigen risico. Een fysieke en mentaal goede gezondheid is verplicht om deel te nemen aan Het is tijd voor jou.
 2. Het is tijd voor jou is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een event of coachtraject.
 3. De deelnemers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Het is tijd voor jou ontstaat als direct of indirect gevolg van hun verblijf.
5. Klachten
 1. Klachten dienen te allen tijde voor of tijdens het event of coachtraject kenbaar te worden gemaakt aan de begeleider om haar in de gelegenheid te stellen om de klacht direct op te lossen.
 2. Klachten n.a.v. de locatie dienen ook en in eerste instantie direct gemeld te worden bij de desbetreffende partij. 
 3. Indien er geen goede oplossing gevonden kan worden tijdens verblijf, zal de klacht schriftelijk moeten worden ingediend. Binnen 14 dagen na verblijf zal Het is tijd voor jou een schriftelijke reactie sturen n.a.v. de klacht.